(0) (0)

Sign In

1.You are our customer:

*E-mail:
*Your access password:

You don't remember the password?

2.You aren't our customer

You do not have an account with us?
en en

Sign In

1.You are our customer:

*E-mail:
*Your access password:

You don't remember the password?

2.You aren't our customer

You do not have an account with us?
My Account
Currency:

contact us

+48 570 70 4000 kontakt@perfumik.pl Ask us online
High quality! Express Shipping!

Terms & Conditions

 

Regulamin sklepu internetowego „Perfumik.pl – Twoja perfumeria” - zaktualizowany zgodnie z rozporządzeniem RODO - stan na 24.05.2018

 

§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
§4 Umowa sprzedaży
§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
§6 Metody płatności
§7 Rękojmia za wady Towaru
§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży
§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
§10 Odpowiedzialność
§11 Polityka Prywatności
§12 Polityka „Cookies”
§13 Postanowienia końcowe


Załączniki

Wstęp

Sklep internetowy „Perfumik.pl – Twoja perfumeria” dostępny pod adresem http://perfumik.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony przez Rafała Wiśniowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą „MARAF” – Wiśniowski Rafał w Żorach (44-240) przy ulicy Jarzębinowej 30, NIP 6511416839, REGON 276982532, telefon: +48 570 704 000, poczta elektroniczna: biuro@perfumik.pl. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://perfumik.pl
2. Sprzedawca – Rafał Wiśniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARAF” – Wiśniowski Rafał w Żorach (44-240) przy ulicy Jarzębinowej 30, NIP 6511416839, REGON 276982532.
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Sklepu internetowego takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem lub adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na stronach Sklepu Internetowego i urządzeniach przez Administratora lub inne podmioty z którymi Administrator współpracuje głównie w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook. Administrator korzysta też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczające w urządzeniu końcowym kody umożliwiające zbieranie danych osobowych.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności (§ 11 niniejszego regulaminu).
5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
6. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski i poza granicami kraju.
8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są zgodnie z wyborem Klienta w polskich złotych (PLN), euro (EUR) lub funtach brytyjskich (GBP), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

 


§ 3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
c) przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.


§ 4 Umowa sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym:
a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 570 704 000 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@perfumik.pl,
c) za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
3. W celu złożenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit. a i b, Klient wskazuje Towar jaki zamierza nabyć, w razie takiej możliwości jego cechy oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu oraz adres poczty e-mail).
4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
6. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.


§ 5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia w dni robocze według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 5 niniejszego Regulaminu).
2. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi 1 dzień roboczy.
3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę należy doliczyć czas dostawy Towaru zależnie od rodzaju przewoźnika wybranego przez Klienta. Dostawa Towaru przez firmę kurierską odbywa się zazwyczaj w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze na terenie Polski oraz w terminie nie dłuższym niż 14 dni poza granicami kraju.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
5. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firm kurierskich.
6. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
7. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia oraz dostępne są w Sklepie internetowym w zakładce „Cennik i rodzaje wysyłek”.
8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.


§ 6 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu dostępnego pod domeną ecard.pl prowadzonego przez eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 11 (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 31 1050 1676 1000 0092 1585 7971,
c) płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
2. Perfumy które oferujemy są INSPIROWANE znanymi zapachami. SĄ TO ODPOWIEDNIKI. Zdjęcia oryginalnych perfum użyte są wyłącznie w celu nakreślenia linii zapachowej i nie są ofertą sprzedaży. Operator płatności elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 lit. a, umożliwia następujące formy płatności:
a) ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.);
b) Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A;
c) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. Klient dokonujący płatności przelewem tradycyjnym zobowiązany jest do wpisania w tytule przelewu numeru zamówienia za które dokonywana jest płatność.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
5. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku wybrania płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.


§ 7 Rękojmia za wady Towaru

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
4. Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@perfumik.pl lub pisemnie na adres 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 12. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 12.
7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§ 8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 12.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Towar należy dostarczyć na adres: 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 12.
12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@perfumik.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 12. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 lit. b, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej biuro@perfumik.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@perfumik.pl.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.


§10 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.


§ 11 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Rafał Wiśniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARAF” – Wiśniowski Rafał w Żorach (44-240) przy ulicy Jarzębinowej 30, NIP 6511416839, REGON 276982532.

2. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:
prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym.
5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:
- zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
- dokonywania wysyłki zamówionych produktów
- obsługi reklamacji oraz zwrotów;
- obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
- zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
- zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.
6. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej,
marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
zapewnienie usług płatniczych,
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
prowadzenie analiz statystycznych,
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

7. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
8. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:
wysłania informacji handlowych,
wysyłanie do Klienta informacji w postaci newslettera.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
9. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:
- w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,
- prowadzenia konta Klienta,
- bezpośredniego kontaktu z Klientem,
- realizacji usługi „Newsletter”.
- informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,
- informowania Klienta o wysyłce zamówienia,
- informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
- informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu.

W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
10. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:
1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową
- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

3) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

4) Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

11. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.
12. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@perfumik.pl.
13. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

§12 Polityka „Cookies”

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

5. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące ze Sprzedawcą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Klienta.

§13 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r.

 

+48 570 70 4000 kontakt@perfumik.pl Ask us online Like us on FACEBOOK