(0) (0)

Sign In

1.You are our customer:

*E-mail:
*Your access password:

You don't remember the password?

2.You aren't our customer

You do not have an account with us?
en en

Sign In

1.You are our customer:

*E-mail:
*Your access password:

You don't remember the password?

2.You aren't our customer

You do not have an account with us?
My Account
Currency:

contact us

+48 570 70 4000 kontakt@perfumik.pl Ask us online
High quality! Express Shipping!

zwroty-wymiany

 

Regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie: http://perfumik.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................................................................................
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
.....................................................................................................................................................................................
–Adres konsumenta(-ów)
.....................................................................................................................................................................................
–Numer konta bankowego konsumenta(-ów)
.....................................................................................................................................................................................
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
.....................................................................................................................................................................................
–Data ............................................................................... *niepotrzebne skreślić

REKLAMACJA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane Klienta:
Imię i nazwisko: .........................…..........……… Adres:……………………..........................Telefon……......……….......... E-mail:……………......................…......Numer konta bankowego:………………….....................................................………
Informacje o przedmiocie reklamacji:
Produkt:…………………………………........................................Data zakupu:……………………..……........................................
Opis wady/ przyczyna reklamacji:
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Żądanie reklamującego:
[ ] nieodpłatna naprawa
[ ] wymiana na nowy
[ ] zwrot zapłaconej ceny
[ ] obniżenie zapłaconej ceny
Zgodnie zustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawawybór żądania należy do reklamującego.

.........................................................................................................................
(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)


MARAF WIŚNIOWSKI RAFAŁ
UL. Wodzisławska 12, 44-240 Żory
www.perfumik.pl

 

+48 570 70 4000 kontakt@perfumik.pl Ask us online Like us on FACEBOOK